Prof. J.S.R. Krishna Rao - Dr. R. Dhana Raju medal

2014 Dr. S. K. Acharya
     Mr. Puspendu Saha
2013 Shri Srikanth Srigiri
     Prof. M. Vikram Reddy
2012 A.G.S. Reddy
2011 Dr. Seyed Morteza
     Moosavi Rad and
    Dr. M. Shankara
2010     Dr. D.V.N.S. Murthy
2009 Dr. R.S. Goyal
2008 Dr. Minati Das
2007 Dr. A.K. Bhatnagar
2006    Dr. A.K. Mittal


 

 

 

 

 

 

 

Smt. Ketharaju Venkata Subbamma - Sri Subba Rao (late) medal

2014 Dr. Aninda Mazumdar
2013 Not Awarded
2012 M. K. Panigrahi
2011 Not Awarded
2010     Dr. N.V. Chalapathi Rao
2009    Dr. C. Manikyamba
2008     Dr. D.V. Subba Rao
2007 Dr. Rajesh Sharma
2006 Dr. Prabhakar
  Sangurmath

 

 

 

 

 

 

Smt. Manthripragada Sita Devi - Sri Rama Rao (late) medal

2014 Dr. A. Keshav Krishna
2013 Dr. M.Satyanarayanan
2012 Dr. G. Chakrapani
2011 Dr. Ram Raj Singh
2010     Dr. K. Satyanarayana
2009    Dr. G.C. Datta
2008     Dr. D.S.R. Murty
2007 Dr. C.R.M. Rao
2006 Dr. V. Balaram

 

 

 

 

 

 

Dr. G.R. Udas - Dr. K.K. Dwivedy medal

2014 Dr. A. Premadas
2013 Dr. T.S. Sunil Kumar
2012 Debashis Bhattacharya
2011 Dr. Rahul Banerjee
2010     Sri. Syed Zakulla
2009  Dr. K. Shivkumar
2008     Dr. R.K. Bajpai
2007 Not Awarded

 

 

 

 

 

 

Dr. Sudarshan Pani- Dr. (Smt) Rama Dwivedy Medal

2014 Dr. N. Janardhana Raju

 

 

Lifetime Achievement Award

2011 Sri P.B. Maithani